برای ویرایش این متن به بخش تنظیمات قالب در کنترول پنل مراجعه کنید

نظرسنجی
دوستان
ورود به سایت
 
تبلیغات
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .

محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است،...

انواع ضرایب همبستگی

استنباط آماری :

استنباط آماری که در واقع یک نوع نتیجه گیری کلی از جزء به کل است، در معرض آزمایش و خطاست.  یک جنبه از استنباط آماری محاسبه برآوردهایی (Estimates ) از پارمترهای جامعه  مانند میانگین جامعه  از طریق آماره های نمونه ها مانند میانگین نمونه است.

 فرضیه (hypothesis) : 

 فرضیه آماری نقطه آغاز آزمون فرض است. فرضیه آماری یک بیان مقداری در باره پارامترهای جامعه است و اصولا بدون داشتن فرضیه آماری امکان انجام یک آزمون دشوار است.فرضیه  آماری  به دو دسته  فرض صفر  (H0)  و فرض خلاف (H1) بیان می‌شود . اغلب فرضیه بیانگر این مطلب است که یک ارتباط علیتی بین دو متغیر وجود دارد به شکلی که میزان یکی (متغیر مستقل یاIndependent  ) تا حدودی تعیین کننده دیگری متغیر وابسته یا (Dependent) است.

 انواع داده :

1)  داده های کمی (فاصله ای) Interval اعدادی هستند که بیانگر کمیت به صورت واحدهای عددی  و بر اساس یک مقیاس مستقل است .قد و وزن مثالهای بارز دادههای کمی هستند.

2)   دادههای رتبه ای Ordinal مشتمل بر رتبه ها، تعلق داشتن به گروههای رتبه بندی شده یا اطلاعات ترتیبی است. به عنوان مثال اگر دو داور به یک مجموعه 10 تایی از نقاشی رتبه یک (برای بهترین) تا رتبه 10 (برای بدترین) بدهند. مجموعه داده ها مشتمل بر 10 جفت رتبه خواهد بود. که هر جفت برای یک نقاشی است.

3)  دادههای اسمی (nomial ) که مربوط به متغیر یا خواص کیفی مانند جنس یا گروه خونی است و بیانگر عضویت در یک گروه خاص می باشد.

محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است، بعنوان مثال برای متغیر­های اسمی جهت رابطه اصلا معنی ندارد، بین جنس و معدل تنها می­توان گفت که شدت وابستگی چه مقدار است اما افزایش یا کاهش جنس معنی ندارد.

با توجه به نوع متغیر ها ضریب همبستگی می­تواند یکی از حالت­های زیر را داشته باشد.

1-   دو متغیر اسمی

2-   دو متغیر رتبه­ای

3-   دو متغیر فاصله­ای- نسبی

4-   متغیر اسمی و متغیر رتبه ای

5-   متغیر اسمی و متغیر فاصله­ای - نسبی

6-   متغیر رتبه­ای و متغیر فاصله­ای – نسبی

برای هر کدام از حالت­های بالا ضرایب همبستگی متفاوتی وجود دارند  و محاسبه آنها  در نرم افزار های spss ، lisrel و R امکان پذیراست.

 از آنجا که انتخاب ضریب همبستگی مناسب برای بررسی روابط بین متغیرها تحت تاثیر مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی است لذا تناسب بین سطوح اندازه گیری و ضریب همبستگی سازگار از این جدول برای تصمیم گیری مناسب است

آزمون های آماری

سطح سنجش متغیرها

 

متغیر وابستهy

متغیر مستقلx

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

اسمی

اسمی

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

ترتیبی

اسمی

تحلیل واریانس یکطرفه – تی تست

فاصله ای یا نسبی

اسمی

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

اسمی

ترتیبی

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

ترتیبی

ترتیبی

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

اسمی

فاصله ای – نسبی

ضریب همبستگی پیرسون  r

فاصله ای – نسبی

فاصله ای – نسبی

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

ترتیبی

فاصله ای – نسبی

هرگاه رابطه بین دو متغیر را بررسی کردیم و بین آن دو رابطه معنی دار وجود داشت می توانیم ضریب همبستگی و میزان شدت همبستگی را نیز محاسبه کنیم .

ضرایب همبستگی در واقع وابستگی دو متغیر را مشخص می کنند:

اگر ضریب همبستگی بین 25/0 تا 35/0 ضریب بسیار پایین است  – تنها 4% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

اگر ضریب همبستگی بین 35/0 تا 65/0 ضریب متوسط است – حدود 25% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

اگر ضریب همبستگی بین 65/0 تا 85/0 ضریب بالایی است –تا 72% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

 در اصل برای بررسی میزان هماهنگی میان دو متغیر به دنبال شاخصهایی می گردیم که در اصل دو ویژگی زیر را داشته باشند:

1-    به واحد دو جامعه وابسته نباشد

2-    کراندار باشد

به طور مثال در تحولات اقصادی به دنبال رابطه میان تقاضای نفت خام در برابر تقاضای طلا می باشیم. یا در مطالعه تحولات اجتماعی به دنبال  رابطه درآمد سرپرست خانواده و میزان تحصیل فرزندان می باشیم و مثالهایی از این دست......

مجموعه اطلاعات (داده های) موجود در انجام یک آزمون همبستگی که شامل اندازه های بدست آمده از دو متغیر X و  Y  می باشند را می توان به صورت یک نمونه تصادفی دو متغیره (Xn ,Yn), .............,(X1 ,Y1) بیان کرد
مطالعه رابطه بین متغیرها بوسیله ((تحلیل همبستگی)) ( Analysis Corroletion ) انجام می شود. که بیانگر وجود یک رابطه خطی بین دو متغیر می باشد.

فرمول ضریب همبستگی به صورت زیر می باشد

 با توجه به مقدار r در حاتهای مختلف تفسیرهای گوناگونی از رابطه X و Y خواهیم داشت.

                                                                                                                           -1<1

حالتهای مختلف برای r

1-   r =1    در این حالت همبستگی کامل و مستقیم گوییم. با افزایش مقدار x مقدار y به طور قطعی  
       زیاد می شود.

 2-  r = -1   در این حالت همبستگی را کامل و معکوس گوییم. با افزایش مقدار x مقدار y کاهش می یابد.

 3-   0 -1 < r <  همبستگی ناقص و معکوس است. با افزایش مقدار x مقدار y به طور نسبی کاهش می یابد.

 4-   1  < r <0  همبستگی ناقص و مستقیم است. با افزایش مقدار x مقدار y به طور نسبی افزایش می یابد.

انواع ضرایب همبستگی:

ضریب همبستگی چوپروف T :ضریب هبستگی چوپروف به منظور تعیین شدت وابستگی بین متغیرهای مورد مطالعه به کار گرفته می شود و مقدار آن همواره بین صفر ویک در نوسان می باشد زمانی از آن استفاده کرده که هر دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری ترتیبی باشد. اما نباید تعداد سطر و ستون با هم برابر باشند.یعنی در جدول توافقی 2در2 نمی توان از آن استفاده کرد. در چنین مواردی باید از ضریب فی استفاده کرد.

ضریب همبستگی فی: به منظور بررسی شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی که جدول توافقی 2 در 2 می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.خی دو سطح معنی دار بودن همبستگی بین دو متغیر را تعیین میکند اما ضریب فی شدت همبستگی آنها را نشان می دهد. مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان است.

ضریب همبستگی پیرسون r : این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی  را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1-  می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.

ضریب کرامر: این ضریب برای تغیین میزان شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی مورد استفاده قرارمی گیرد و آن را با (V2) نشان می دهند و مقدار آن نیز همواره بین صفر ویک در نوسان است.هم جدول توافقی بیشتر از 2 در 2 وهم برای مستطیلی بکار می رود .

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن : آن را با علامتP نشان می دهند و همواره بین 1+ و 1- می باشد از لحاظ سطح سنجش ترتیبی است.در صورتی که داده های ما به صورت فاصله ای و نسبی باشند می توانیم آنها را به رتبه تبدیل کنیم.مهم نیست کدام متغیر وابسته و کدام متغیر مستقل است.

نکته مهم : اگر ضریب همبستگی صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است

ضریب همبستگی همواره بین 1+ و 1- در نوسان است

اگر ضریب همبستگی کمتر از صفر باشد همبستگی ناقص و منفی است یعنی با افزایش یک متغیر دیگری کاهش می یابد

اگر ضریب همبستگی بزرگتر از صفر باشد ناقص و مثبت است یعنی با افزایش یک متغیر، دیگری  نیز افزایش می یابد

اگر صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است

کاربرد آزمون های پارامتری و ناپارامتری در علوم رفتاری

مقایسه داده ها در دو یا بیش از دو گروه وابسته و مستقل

تعداد گروههای تحت مطالعه

متغیر مورد مطالعه

گروههای تحت مطالعه

نوع آزمون مورد انتخاب

1

دو گروه

کمی

مستقل

t مستقل

2

دو گروه

رتبه ای

مستقل

من ویتنی

3

دو گروه

اسمی

مستقل

خی دو

4

دو گروه

کمی

وابسته

t وابسته

5

دو گروه

رتبه ای

وابسته

ویلکاکسون آزمون نشانه

6

دو گروه

اسمی

وابسته

مک نمار

7

بیش از دو گروه

کمی

مستقل

ANOVA یکطرفه

8

بیش از دو گروه

رتبه ای

مستقل

کروسکال والیس

9

بیش از دو گروه

اسمی

مستقل

خی دو

10

بیش از دو گروه

کمی

وابسته

ANOVA مکرر

11

بیش از دو گروه

رتبه ای

وابسته

فریدمن

12

بیش از دو گروه

اسمی

وابسته

کوکران

نوع متغیرهای مورد مطالعه

نوع آزمون

هر دو کمی

یکی کمی ، دیگری رتبه ای

هر دو رتبه ای

مستقل اسمی، وابسته کمی

مستقل کمی، وابسته اسمی

یکی رتبه ای، دیگری اسمی

هر دو اسمی

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی اسپیرمن ـ کندال

ضریب همبستگی اسپیرمن ـ کندال

ضریب Eta

ضریب لاندا

تتا

لاندا، فی و V کرامر

 

 
بازدید از پست : 71135
ن : spss-amar
ت : 30 شهریور 1390
نظرات : 76
نظر شما در مورد این پست چیست ؟
تبسم کیانی | سه شنبه 31 مرداد 1391 ساعت 13:45
سلام واقعا ازتون ممنونم اطلاعاتتون خیلی در پیشبرد پایان نامم مفید بود. با تشکر فراوان
آدونیس | چهارشنبه 12 مهر 1391 ساعت 12:22
سلام مطالبتون خوب و مفید بود. من تحقیقی دارم که در اون از روش پیرسون استفاده میشه و دارم به روش یک پروژه دیگه داده های خودم رو داخل اون پروژه جایگزین میکنم. برای همین سردرگم شدم. اگر میشه شما به من کمک کنید. توی این پروژه از پرسشنامه استفاده شده. و هر گزینه امتیازی خاص داره و از سیستم SPSS استفاده شده و ضریب همبستگی پیرسون.برای انجام فرضیه های آماری باید چیکارکنم.؟؟؟


پاسخ مدیر : با سلام شما اگر در هر قسمتی مشکل دارید می تونید با ایمیل بنده مکاتبه داشته باشید و یا با بنده تماس بگیرید تا دقیقا بدونم کجا مشکل دارید؟ spss.amar@gmail.com
آدونیس | چهارشنبه 12 مهر 1391 ساعت 12:27
سلام مطالبتون خوب و مفید بود. من تحقیقی دارم که در اون از روش پیرسون استفاده میشه و دارم به روش یک پروژه دیگه داده های خودم رو داخل اون پروژه جایگزین میکنم. برای همین سردرگم شدم. اگر میشه شما به من کمک کنید. توی این پروژه از پرسشنامه استفاده شده. و هر گزینه امتیازی خاص داره و از سیستم SPSS استفاده شده و ضریب همبستگی پیرسون.برای انجام فرضیه های آماری باید چیکارکنم.؟؟؟
آدونیس | چهارشنبه 12 مهر 1391 ساعت 12:39
سلام مطالبتون خوب و مفید بود. من تحقیقی دارم که در اون از روش پیرسون استفاده میشه و دارم به روش یک پروژه دیگه داده های خودم رو داخل اون پروژه جایگزین میکنم. برای همین سردرگم شدم. اگر میشه شما به من کمک کنید. توی این پروژه از پرسشنامه استفاده شده. و هر گزینه امتیازی خاص داره و از سیستم SPSS استفاده شده و ضریب همبستگی پیرسون.برای انجام فرضیه های آماری باید چیکارکنم.؟؟؟
آدونیس | چهارشنبه 12 مهر 1391 ساعت 12:44
سلام مطالبتون خوب و مفید بود. من تحقیقی دارم که در اون از روش پیرسون استفاده میشه و دارم به روش یک پروژه دیگه داده های خودم رو داخل اون پروژه جایگزین میکنم. برای همین سردرگم شدم. اگر میشه شما به من کمک کنید. توی این پروژه از پرسشنامه استفاده شده. و هر گزینه امتیازی خاص داره و از سیستم SPSS استفاده شده و ضریب همبستگی پیرسون.برای انجام فرضیه های آماری باید چیکارکنم.؟؟؟
هانیه | جمعه 5 آبان 1391 ساعت 20:55
خیلی ممنون. بسیار مفید بود.
الهام | چهارشنبه 24 آبان 1391 ساعت 21:28
سوال : آزمون همبستگی بین داده های اسمی با کمی چیست ؟


پاسخ مدیر : با سلام برای داده های اسمی-فاصله ای از ضریب همبستگی اتا استفاده می شود
زهرا | شنبه 2 دی 1391 ساعت 21:45
در مورد آزمون anovaمکرر در صورت معنی دار شدن تفاوتها از چه آزمون تعقیبی می بایست استفاده کرد؟ آیا خود anova مکرر این تغییرات را نشان می دهد؟ آیا آزمون های تعقیبی آن با آنالیز واریانس یکطرفه مشترک است؟ معیارهای انتخاب یک آزمون تعقیبی چیست؟
ایمان | سه شنبه 19 دی 1391 ساعت 10:34
با تشکر از اطلاعات بسیار خوبی که در اختیار قرار دادید. من تو یک قسمت پایان نامم به مشکلبر خوردم که امیدوارم بتونید کمکم کنید. برای برآورد همبستگی بین چند متغییر کمی و چند متغییر کیفی ( اسمی) بع عنوان مثال صفر و یک از چه نوع همبستگی باید در spss استفاده کنم.فکر میکنم که از اسپیرمن نباید استفاده کرد؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.
امین | چهارشنبه 20 دی 1391 ساعت 23:56
با سلام.کارتون حرف نداره بچه ها.تنکس إ لات
farideh | سه شنبه 10 بهمن 1391 ساعت 18:12
با سلام و خسته نباشید. من مقاله ای دارم که در اون می خوام میزان همبستگی بین میزان خشم و رفتار رانندگی رو در اون بررسی کنم. پرسشنامه ها گزینه های هرگز، گهگاه ، بیشتر اوقات و .. داشتند که به هرکدوم نمره ای تعلق می گرفت. از چه آزمونی باید برای سنجش میزان همبستگیشون استفاده کنم؟ برای سنجش همبستگی سن و رفتار رانندگی چطور؟ با تشکر
افشین رستمی | چهارشنبه 2 اسفند 1391 ساعت 00:47
عالی اما کاش در مورد چگونگی تفسیر فرضیات توضیح می دادین (چگونگی تائید شدن یا رد شدن،همچنین نحوه آنالیز کردن انها)
kimia | چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392 ساعت 11:33
باسلام و تشکر . میشه لطفافرمول اسپیرمن رو که در اون از سیگمای مجذور اختلافات استفاده می شه و با رو نشونش می دن (نه اونیکه عدد 6 داخلش داره) به نمایش بگذارید... چون در کتاب درسی ما صورت فرمول رو بگمانم اشتباه چاپ کردن و هیچ جوری با توجیه متن کتاب نمی خونه . ممنون .
سما | دوشنبه 23 اردیبهشت 1392 ساعت 02:39
مطالب مفیدی گذاشته بودید. ممنون
pani | دوشنبه 20 خرداد 1392 ساعت 20:04
واقعا ممنونم خیر ببینید
رضا | پنجشنبه 6 تیر 1392 ساعت 10:17
با سلام ممطالب خوبی گذاشتید ولی برام یک سوال پیش اومد وقتی ما اتا را داشته باشیم معنی دار ی ضریب اتا را چگونه متوجه شوم ایا ازمونی وجود دارد که با براورد اتا مقدار احتمال هم بدهد .
arash | دوشنبه 17 تیر 1392 ساعت 18:37
سلام من را راهنمایی کنید که برای آزمون فرضیه از چه ضرایبی باید استفاده کنم.پرسشنامه و فرضیه ها را به ایمیل تان فرستادم ممنون میشم راهنمایی کنید. smbpnu.blogfa.com
فریده صالحی | چهارشنبه 23 مرداد 1392 ساعت 15:49
سلام ممنون برای مطالب آموزنده و مفیدی که در اختیار ما قرار میدید. من میخواستم همبستگی و کوواریانس بین چند متغییر و تو فضای اکسل انجام بدم کسی هست بتنونه راهنمایم کنه. ممنون میشم
محمودی | شنبه 30 شهریور 1392 ساعت 15:23
با تشکر سوال من اینستکه ضریب پیرسون را باید روی داده های نرمال شده بین 0و1 بگیریم یا داده های غیر نرمال؟ و در مورد دادها ی منفی چکار باید کرد؟
موسوی | یکشنبه 24 آذر 1392 ساعت 14:40
با سلام ضمن تشکر از مطالب مفید این وبلاگ، 1سوال آماری از خدمدتون داشتم؛ ممنون میشم اگه راهنمایی ام کنین! همون طور که می‌دونین برای بررسی همبستگی بین 2 رتبه‌بندی، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شه. مثلا اگر 32 تیم حاضر در جام جهانی توسط 2 کارشناس رتبه‌بندی بشن؛ برای بررسی همبستگی بین این 2 رتبه‌بندی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شه. حالا فرض کنین 2 کارشناس برای پیش‌بینی تیم‌هایی که از هر گروه صعود می‌کنن؛ 4تیم حاضر در هر 8گروه جام رو مستقلا رتبه‌بندی می‌کنن. برای بررسی همبستگی بین پیش‌بینی (رتبه‌بندی‌های) اخیر این دو کارشناس از چه آزمون همبستگی باید استفاده بشه؟ با توجه به این‌که در این رتبه‌بندی اخیر از هر کدام از رتبه‌های 1 تا 4 ، 8 تا داریم؛ اما در رتبه‌بندی قبلی از هر رتبه ف
niayesh | جمعه 20 دی 1392 ساعت 14:03
مطالب خوبی بود یه سوال توو spss بعد از بدست آوردن ضریب اتا، چطوری بفهمیم که همبستگی معنادار هست یا خیر، چون توو جدول خروجی، فقط مقدار اتا گزارش میشه و هیچ پی-مقداری براش گزارش نمی شه؟ تشکر
sara | شنبه 5 بهمن 1392 ساعت 12:32
با سلام من یه پروژه دارم که باید برنامه توی نرم افزارمتلب بنویسم که ضریب همبستگی رو بین ستون های اکسل که داده های تجربیمه حساب کنه و اونایی که بزرگتر از 0.9 هست رو حذف کنه اگه می تونید واسم بنویسید ممنون میشم هزینه لازم پرداخت خواهد شد
علی خزائلی | چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 08:28
با سلام در خصوص محاسبه ضریب اتا (همبستگی )در SPSS و محاسبه و نحوه استنتاج آن راهنمایی کنید.


پاسخ مدیر : سلام مسیر اتا analyze-descriptive-crosstabe-statistic-eta
ابراهیم | چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 22:34
با سلام. من میخوام همبستگی بین فاصله و سطح توسعه یافتگی یک روستا رو بگیرم در spss و یدونه روستا هم دارم. آیا باید شاخص های متفاوتی بگیرم چیکار کنم؟ با تشکر از شما .


پاسخ مدیر : با سلام اگر سطح توسعه یافتگی شما با چند گویه در قالب طیف لیکرت بیان شده باشد و ترتیبی باشد بین فاصله و سطح از آزمون اسپیرمن استفاده نمایید
مسعود | دوشنبه 18 فروردین 1393 ساعت 00:59
خدا خیرت بده عالی بود
احسان | یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ساعت 21:16
با سلام ضمن تشکر از مطالب مفید این وبلاگ، در خصوص محاسبه ضریب لامبدا و تعیین , مسیر آن در SPSS و محاسبه و نحوه استنتاج آن راهنمایی کنید
زهرا | دوشنبه 19 خرداد 1393 ساعت 19:30
با سلام حضور شما اگر سه متغیر داشته باشیم که فقط یکی از نها وابسته و دو تای دگیر مستقل باشند از چه تستی برای فهم رابطه انها استفاده میکنیم؟؟؟ ایا تست آنوا به کار میبریم؟؟ مگر تست آنوا رابطه را هم میسنجد؟؟؟نباید از همبستگی استفاده کنیم؟ لطفا راهنمایی کنیدو ممنون میشم اگر جواب بدید...


پاسخ مدیر : سلام نوع آزمون به نوع متغیرها بستگی دارد نه تعداد متغیرها. یعنی اینکه مشخص نیست متغیر مستقل و وابسته شما فاصله ی، رتبه ای و یا اسمی هستند
زهرا | پنجشنبه 22 خرداد 1393 ساعت 20:41
با سلام وادب و احترام ابتدا تشکر فراوان از این که جواب داید من اگر اشتباه نکرده باشم دو متغیر مستقل که هر دو به صورت ordinal رتبه ای هس چرا که دو نوع پرسشنامه بین شرکت کننده هادادم که به نمره ی اینها به صورت رنجی خواهد بود یعنی این که میزان های بالا متوسط و ضعیف دارن و یک متغیر وابسته که تست زبان clozeهس که این را هم اگر اشتباه نکنم به صورت / interval/scale هس چرا که نمره عددی افراد مورد نظر هست. اگر بخواهم دقیق توضیح دهم اینطور خلاصه میشود 1.پرسشنامه نوع اول که فرد میتواند یا میزان بالا/متوسط/ضعیف (رتبه ای) 2.پزسشنامه نوع دوم بالا/متوسط/صعیف (رتبه ای ) 3. تست زبان clozeفرد نمره در ان میگیرد ( interval/scale( حال بنده میخواهم رابطه این 3تا رابسنجم ولی واقعا نمیدانم از چه تستی اس
آمار پردازان | http://amarpardazan.mihanblog.com/ | پنجشنبه 5 تیر 1393 ساعت 18:42
سلام لطفا به ما هم سر بزنید http://amarpardazan.mihanblog.com/
نیکی | جمعه 28 شهریور 1393 ساعت 23:36
با سلام و عرض خسته نباشید. اگر دو گروه(گروه مصرف دارو و گروه مصرف دارونما)داشته باشیم و تاثیر دارو بر کاهش یک پارامتر خونب را بخوایم بسنجیم؟ کدام آزمونها را توصیه میکنید؟ کدام روش سنجش همبستگی را میتوان به کار برد؟


پاسخ مدیر : با سلام آزمون تی زوجی برای مقایسه بکار برده می شود
اسکندری | چهارشنبه 23 مهر 1393 ساعت 22:25
درود و سپاس بر شما برای گرفتن ضریب هماهنگی کندال باید چه مسیری را بروم؟ برای گزینش یک سری شاخص ها از ابزار پرسشنامه با مقیاس لیکرت استفاده کردم، تعداد آزمودنی ها 9 نفره و نمی توانم از میانگین برای رتبه بندی استفاده کنم آزمون کروسکال والیس یا فریدمن کدام مناسبترند(برای تکنیک دلفی عرض می کنم) با تشکر از سایت خوبتان
tiyam | چهارشنبه 14 آبان 1393 ساعت 19:21
سلام.خسته نباشید.واقعا عالی بود.خیلی خیلی ممنونم...همیشه برقرار باشید
tiyam | چهارشنبه 14 آبان 1393 ساعت 19:41
ی سوال داشتم...فرمول های این ضریب های همبستکی رو چجوری میتونم پیدا کنم
nazi | سه شنبه 20 آبان 1393 ساعت 12:32
سلام خسته نباشید,من ازمثال هاتون استفاده میکنم فقط ی نشکلی ک دارم مثال هاتون هم برامتغییریک جامعه ودوجامعه مثل هم هست واقعاسردرگم شدم
سیدکاظم | شنبه 1 آذر 1393 ساعت 23:51
با سلام لطفا در مورد موضوع زیر روش آماری وتحلیل داده را مشخصا بیان نمایید.ضمناابزارم پرسشنامه ومصاحبه است وجامعه آماری ام 50 نفر مدیر ارشد سازمان هستند که فعالیت ومشارکت واحدهای کاریشان بر تحقق برنامه استراتژیک تاثیر گذار است. موضوع: تببین عوامل موثر برپیاده سازی اثر بخش برنامه استراتژیک (مطالعه موردی:شرکت...) باتشکر
تروسکه خلیفه زاده | دوشنبه 17 آذر 1393 ساعت 19:25
با سلام ودرود ،مطالب بسیار بسیار مفید وارزشمندند بی نهایت سپاس گذارم من برای سوال آماری پایان نامه ام به مدیر ایمیل زده ام لطفا جواب ایمیل بنده را ارسال فرمائید.بازهم سپاسگذارم وکارتون حرف نداره خدا اجرتون بده....
کنارسری | جمعه 21 آذر 1393 ساعت 09:04
ا تشکر از زحمات شما. من یه سوال داشتم در تحلیل عاملی اکتشافی یک پرسشنامه 57 سوالی بر روی 300 نفر نمونه چگونه و با چه دستوری در spssمیتوانم میانگین و میانه و مد و انحراف معیار و بعبارتی شاخص پراکندگی کل سوالات رابدست آورم؟ من فقط میتوانم شاخص پراکندگی هر سوال را جداگانه بدست آورم.ممنونم
بهارک | شنبه 22 آذر 1393 ساعت 12:26
سلام من وقتی پیرسون رو استفاده می کنم تک تک گویه های متغییر رو جدا میاره من میخوام فقط واسه متغییر ها به صورت کلی آزمون بگیرم نه واسه گویه ها و سوالات 1متغییر به نظرتن چیکار کنم؟
روح الله | جمعه 5 دی 1393 ساعت 15:02
با سلام. متشکرم از مطالب کاملی که ارائه دادین. در مورد "بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان موسسه الف" که متغیر های مستقل: نظام پرداخت، شغل، جوسازمانی، ارتقا و شرایط فیزیکی محیط . و متغیر وابسته رضایت شغلی. بهترین آزمون برای این تحقیق برای متغیر ها کدام آزمون است؟ کای دو؟
مهدی | دوشنبه 29 دی 1393 ساعت 00:33
سلام. میخواستم بپرسم که آیا خطی بودن و یا غیر خطی بودن رابطه بین دو متغیر تصادفی خللی در استفاده از فرمول ضریب همبستگی پیرسون ایجاد میکند یا خیر؟ با تشکر فراوان
م.ص | جمعه 3 بهمن 1393 ساعت 00:21
با سلام و احترام، برای محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن حداقل تعداد داده ها چقدر باید باشد؟ و آیا امکان دارد ضریب همبستگی بین دو متغیر یک شود؟ با سپاس فراوان


پاسخ مدیر : با سلام معمولا بیشتر 1 داده هم جواب می دهد
Razieh | سه شنبه 14 بهمن 1393 ساعت 16:14
خیلی سایت خوبیه و مطالبتون خیلی مفیده. بسیار ممنون و متشکر.
کامران | پنجشنبه 23 بهمن 1393 ساعت 15:31
با سپاس بسیار،آیا اگر داده ها رابطه بازگردی (در نمودار پراکندگی) داشته باشند برای تعیین ضربی همبستگی چه باید کرد؟ چون با این که رابطه ایی وجود دارد، فرمول پیرسون عدم همبستگی را نشان میدهد؟
شهلا | شنبه 9 اسفند 1393 ساعت 22:34
سلام می تونید در مورد نحوه اجرا و تفسیر ضریب همبستگی اتا مطالبی بذارید ممنون
محمد رضا اکبری | دوشنبه 11 اسفند 1393 ساعت 09:52
سلام با سپاس فراوان اگه منبع ضریب همبستگی چوپروف را معرفی کنید خیلی ممنون می شوم
محبوبه | چهارشنبه 13 اسفند 1393 ساعت 22:24
باعرض سلام خسته نباشید من تحقیقی دارم با عنوان رابطه ی درک حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی ،حالا میخوام تعداد نمونه ها رو محاسبه کنم که میخوام از طریق ضریب همبستگی (r)بین این دو متغیردر تحقیقات قبلی که میزانش 69/.است تعداد نمونه هامو بدست بیارم لطفا فرمولی که استفاده میشه رو برام بفرستین فقط فرمول بی نهایت ممنونم
مقداد | دوشنبه 31 فروردین 1394 ساعت 12:11
خیلی عالیه.متشکرم از زحمات شما. دو پرسشنامه دارم که رابطه دومتغیر مستقل را با یک متغیر وابسته(پیشرفت تحصیلی)میسنجد.پرسشنامه اول دارای 29 گویه و پرسشنامه دوم دارای 55 گویه.(دارای طیف لیکرت)میباشد.با حجم نمونه 80 آزمودنی.روش تفسیر و جمع بندی نمرات را نمیدانم لطفا راهنمایی فرمایید.
مهدی | دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 ساعت 20:12
خیلی خوب بود مرسی
مریم | سه شنبه 5 خرداد 1394 ساعت 13:11
دوست عزیز ممنون از راهنماییتون.من ایمیلی از مساله ای که باهاش مواجه هستم براتون فرستادم. ممنون میشم راهنماییم کنید
سمیه | یکشنبه 10 خرداد 1394 ساعت 13:18
مرسی.عالی بود.
ابوالفضل | پنجشنبه 14 خرداد 1394 ساعت 13:36
سلام ممنون از راهنماییتان چگونه می توان ضریب همبستگی(پیرسون)را بالا برد
کدخدا | دوشنبه 25 خرداد 1394 ساعت 17:50
سلام ممکنه راهنماییم کنید برای پرسشنامه اعتیاد به کار و انواع سبک های رهبری ان از کجاپرسش نامه آن را پیدا کنم
آرتا | دوشنبه 1 تیر 1394 ساعت 00:54
با سلام ممکنه در خصوص آماره تتا توضیح بدید در وب سایت ها چیزی در موردش ننوشتن در ضمن مسیرش در SPSS کجاست
آرتا | دوشنبه 1 تیر 1394 ساعت 01:04
در ضمن معنی داری تتا چگونه مشخص می شود
شبنم | یکشنبه 14 تیر 1394 ساعت 17:01
با سلام و سپاس از مطالب خوبتان اگر امکانش هست من رو راهنمایی کنید،در مقاله ای در تحلیل نتایج ضریب اعتبار بین دو متغیر رو بیان کرده و من نمی دانم منظور از ضریب اعتبار چیست؟ آیا اگر حجم نمونه ها کم باشد امکان دارد که همبستگی معنا دار نشود؟ مثلا تعداد 24 آزمودنی، و چگونه می توان این را توجیح کرد؟ با سپاس
سیاوش | سه شنبه 23 تیر 1394 ساعت 11:43
بسیار ممنون بابت مطالب مفیدتون. سوال بنده: شرط نرمال بودن داده ارجعیت دارد یا نوع متغیرها(فاصله ای، ترتیبی و اسمی) برای انتخاب ضریب همبستگی و آزمون آماری؟؟؟
سیاوش | سه شنبه 23 تیر 1394 ساعت 12:11
یعنی چنانچه داده ها نرمال یا غیرنرمال باشند می توان از ضریب کرامر، فی یا ...، استفاده کرد؟؟؟؟؟
مهشید | چهارشنبه 24 تیر 1394 ساعت 17:50
سلام مطالب بد نیست اما می شود بگویید زمانی تعداد انبوه متغییر با تحلیبل عامل کم کردیم چه طور آزمون تحلیل مسیر یا رگرسیون را اجرا کنیم آیا باید از متغییر ها تحلیل عامل شده استفاده کنیم اگر این است چه طور این هااز متغییر ها استفاده کنیم مسیرلطفا اجرا را ذکر کنید من نتوانستم داده های تحیل عامل را رگرسونی کمنم لطفا راهنمایی ام کنید با تشکر
سعید | شنبه 27 تیر 1394 ساعت 11:38
ممنو بسیارمفید بود. فقط یه سوال داشتم. برای سنجش یک متغیر فاصله ای مانند هویت دینی و یک متغیر اسمی مانند جنس دقیقااز چه آزمونی استفاده می کنیم؟؟؟؟؟
عباسی | دوشنبه 9 شهریور 1394 ساعت 10:43
سلام ممنون از مطالب خوبتون من یه تحقیق دارم 8فرضیه با هر فرضیه 3سوال داره از چه ازمونی استفاده کنم بهتره
امیر | پنجشنبه 14 آبان 1394 ساعت 19:55
ببخشید همبستگی بین دو متعیر مستقل مگه صفر نمیشه؟ میشه فرمول ضرایب همبستگی انواع مقیاس داده‌ها را بنویسیند
سوسن | یکشنبه 17 آبان 1394 ساعت 08:08
باسلام، آیا روش آماری یاضریب همبستگی داریم که بیشتر از 1 بدست آید و بین صفر و یک نباشد؟
سورن | پنجشنبه 10 دی 1394 ساعت 01:20
تشکر بابت مطالب مفیدتون خزوجی نرم افزار spss دوتا شاخص داره.یکی correlation coeficcent و دیگری sig عددی که جلو هر کدوم از اینا میاد به چه معنی هست؟
رضا | سه شنبه 29 دی 1394 ساعت 09:14
نحوه محاسبه sدر ضریب هماهنگی کندال چگونه است اگر پرسشنامه دلفی با طیف لیکرت باشه؟ ممنون
rezaei | سه شنبه 20 بهمن 1394 ساعت 11:19
خیلی خلاصه بود بنظرم کامل نیس
MOHAMMAD | جمعه 23 بهمن 1394 ساعت 01:18
با سلام لطفا درباره روش به دست آوردن ضریب تعیین (r2)کمک کنید . مرسی
rahele | پنجشنبه 13 اسفند 1394 ساعت 12:50
بنظرمن اصلا کامل نبود خیلی خلاصه بود بهمه ضرایب همبستگی اشاره نشده.وفرمول هیچ یک نیس
anahita | یکشنبه 15 فروردین 1395 ساعت 12:40
سلام چنانچه متغیرها غیرنرمال باشند برای آزمون همبستگی و مقایسه میانگین متغیرها باید از کدام روشها استفاده کرد؟ مرسی
zahra | یکشنبه 2 خرداد 1395 ساعت 23:40
با سلام,من دو سری نمره از ازمون GEFT و reading comprehension بدست اوردم.برای محاسبه ضریب همبستکی جه بید بکنم؟
kimia | دوشنبه 31 خرداد 1395 ساعت 14:21
سلام.رابطه بین متغییرپنهان واشکار معنی دارنمیشه کاری میشه کرد؟
ebrahim | چهارشنبه 10 شهریور 1395 ساعت 14:48
سلام. من یه مشکلی تو نرم افزارم هست. وقتی که هر عملیاتی رو انجام میدم مثلا ضریب همبستگی، تو برون داد ضریب همبستگی و عددp صفر نشون داده میشه و درواقع اصلا محاسبه نشده. مشکل از کجاست؟؟؟ ممنون
neda | یکشنبه 18 مهر 1395 ساعت 16:33
سلام خیلی سایت کاربردی خوبی دارید تشکر از دستدلبازی شمایک سوال داشتم: برای بررسی ارتباط بین سبک رهبری (که 3 سبک می باشد) و موفقیت مربیان(قرار گرفتن بین 4 تیم اول یا قرار گرفتن در دیگر رده های پنجم تا شانزدهم)از چه روش آماری باید استفاده کنیم؟ با سپاس فراوان
mahsa | چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت 18:00
باسلام.بسیار ممنون از مطالب مفید شما. من تحقیقی انجام میدهم که داده هایم به شکل یک جدول توافقی m*n است.میخواستم بدونم برای چنین جدولی چطور می توان ضریب همبستگی را در spss پیدا کرد؟ باتشکر
مهدیه | جمعه 5 آذر 1395 ساعت 01:34
.با سلام در فرضیه های زیر از چه آزمونی استفاده می شود؟ تاثیر xبرy با نقش تعدیلگری z
KennCruppy | http://bestedmedrxshop.com | پنجشنبه 5 اسفند 1395 ساعت 05:35
Cialis Comprime <a href=http://doxycycline.mdsmeds.com/vibramycin-pill.php>Vibramycin Pill</a> Online Doctor Viagra Cialis No Prescription <a href=http://xenical.inpills.com/order-alli.php>Order Alli</a> Cefixime Over The Counter Cialis Original Madrid <a href=http://propecia.inpills.com/propecia-for-men.php>Propecia For Men</a> Rogaine O Propecia Amoxicillin Antibiotic Side Effects <a href=http://kamagra.rxbill7.com/cheap-kamagra-pills.php>Cheap Kamagra Pills</a> Viagra Y Salud Cephalexin 250 Mg <a href=http://zithromax.rx-cs17.com/buy-azithromycin-online.php>Buy Azithromycin Online</a> isotretinoin acutane pills no physician
شوکت لو | یکشنبه 15 اسفند 1395 ساعت 16:05
ممنون از مطالب خوب ومفید ومختصرتان.نظر شما :

برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*:

 
نویسندگان
موضوعات