برای ویرایش این متن به بخش تنظیمات قالب در کنترول پنل مراجعه کنید

نظرسنجی
دوستان
ورود به سایت
 
تبلیغات
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .

این شاخص توسط لاوشه () طراحی شده است.جهت محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده می شود و با توضیح اهداف آزمون برای آن ها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤالات به آن ها، از آن ها خواسته می شود تا هریک از سؤالات را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت «گویه ضروری است»، «گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقه بندی کنند.                             

بر اساس تعداد متخصصینی که سؤالات را مورد ارزیابی قرار داده اند، حداقل مقدار CVR قابل قبول بر اساس جدول زیر بایستی باشد. سؤالاتی مقدار CVR محاسبه شده برای آن ها کمتر از میزان مورد نظر با توجه به تعداد متخصصین ارزیابی کننده سؤال باشد، بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند به علت اینکه بر اساس شاخص روایی محتوایی، روایی محتوایی قابل قبولی ندارند.

 

حداقل مقدار CVR قابل قبول بر اساس تعداد متخصصین نمره گذار

تعداد متخصصین

مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

5

0/99

11

0/59

25

0/37

6

0/99

12

0/59

30

0/33

7

0/99

13

0/54

35

0/31

8

0/75

14

0/51

40

0/29

9

0/78

15

0/49

 

 

10

0/62

20

0/42

 

 
بازدید از پست : 477
ن : spss-amar
ت : 31 اردیبهشت 1395
نظرات : 89

انواع اعتبار یا روایی ابزارجمع آوری اطلاعات در تحقیقات کمی عبارتند از:

روایی  یا اعتبار محتوی

روایی  یا اعتبار صوری

روایی  یا اعتبار ملاکی

روایی  یا اعتبار پیش بین

روایی  یا اعتبار همزمان

روایی  یا اعتبار سازه

روایی  یا اعتبار استقرایی

 روایی  یا اعتبار همخوان

روایی  یا اعتبار وفاقی

روایی  یا اعتبار همگرا 

روایی  یا اعتبار تعریفی

 روایی  یا اعتبار افتراقی

روایی  یا اعتبار تفکیکی 

روایی  یا اعتبار تجربی

روایی  یا اعتبار عاملی

روایی  یا اعتبار نمونه­ گیری

 روایی  یا اعتبار وابسته به قوانین طبیعی

 روایی  یا اعتبار ترکیبی

 روایی  یا اعتبار ویژگی
بازدید از پست : 670
ن : spss-amar
ت : 31 اردیبهشت 1395
نظرات : 117

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-wallis) آزمونی ناپارامتریک می‌باشد که هم‌ارز آزمون پارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) است.به بیان بهتر٬ در این آزمون به بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه مستقل پرداخته می‌شود. .....
بازدید از پست :
ن : spss-amar
ت : 12 آبان 1391
نظرات :

منظور از اعتبار در تحقیقات اینست که: ابزار اندازه‌گیری تا چه حد مفهوم یا خصیصه مورد نظر را می‌سنجد...
بازدید از پست : 4794
ن : spss-amar
ت : 18 اردیبهشت 1391
نظرات : 0
نظر شما در مورد این پست چیست ؟ 

 


 
نویسندگان
موضوعات