برای ویرایش این متن به بخش تنظیمات قالب در کنترول پنل مراجعه کنید

نظرسنجی
دوستان
ورود به سایت
 
تبلیغات
هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .

بررسی روایی صوری آزمون

دراین روش به جای توجه به آزمون به ویژگی های ظاهری آزمون توجه می شود و هنگامی برقرار می شود که فردی آزمون را بررسی کند و نتیجه بگیرد که آین آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند. این فرد ممکن است یک آزمودنی یا یک متخصص باشد. اگرچه این نوع از روایی ضامن اندازه گیری دقیق نیست، ولی با انگیزش آزمودنی به پاسخگویی بر روایی نمرات حاصل از آزمون تاثیر دارد (سیف ، 1375). برای بررسی روایی صوری آزمون از نمرات تأثیر آیتماستفاده می شود.

همان طور که گفته شد برای بررسی روایی صوری از نظرات گروه نمونه هدف یا شرکت کنندگان تحقیق استفاده می شود و این قسمت از روایی آزمون نیازی به نظرات کارشناسان متخصص ندارد. برای بررسی نمرات تأثیر ابتدا از شرکت کنندگان خواسته می شود از تا میزان اهمیت هریک از گویه های پرسشنامه را در یک طیف لیکرتی 5 قسمتی از 1 (اصلا مهم نیست) تا 5 (کاملاً مهم است) مشخص نمایند. کاملاً مهم است (امتیاز 5)، مهم است (امتیاز 4)، به طور متوسطی مهم است (امتیاز 3)، اندکی مهم است (امتیاز 2)و اصلاً مهم نیست (امتیاز1).سپس نمرات تأثیر از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

اهمیت × فراوانی (به درصد)= نمره تأثیر

برای پذیرش روایی صوری هر گویه، نمره تأثیر آن نبایستی کمتر از 1/5 باشد و فقط سؤالاتی از لحاظ روایی صوری قابل قبول هستند که نمره آن ها بالاتر از 1/5 باشد.
بازدید از پست : 493
ن : spss-amar
ت : 31 اردیبهشت 1395
نظرات : 90

این شاخص توسط لاوشه () طراحی شده است.جهت محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده می شود و با توضیح اهداف آزمون برای آن ها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤالات به آن ها، از آن ها خواسته می شود تا هریک از سؤالات را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت «گویه ضروری است»، «گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقه بندی کنند.                             

بر اساس تعداد متخصصینی که سؤالات را مورد ارزیابی قرار داده اند، حداقل مقدار CVR قابل قبول بر اساس جدول زیر بایستی باشد. سؤالاتی مقدار CVR محاسبه شده برای آن ها کمتر از میزان مورد نظر با توجه به تعداد متخصصین ارزیابی کننده سؤال باشد، بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند به علت اینکه بر اساس شاخص روایی محتوایی، روایی محتوایی قابل قبولی ندارند.

 

حداقل مقدار CVR قابل قبول بر اساس تعداد متخصصین نمره گذار

تعداد متخصصین

مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

تعداد متخصصین

مقدار CVR

5

0/99

11

0/59

25

0/37

6

0/99

12

0/59

30

0/33

7

0/99

13

0/54

35

0/31

8

0/75

14

0/51

40

0/29

9

0/78

15

0/49

 

 

10

0/62

20

0/42

 

 
بازدید از پست : 477
ن : spss-amar
ت : 31 اردیبهشت 1395
نظرات : 89

انواع اعتبار یا روایی ابزارجمع آوری اطلاعات در تحقیقات کمی عبارتند از:

روایی  یا اعتبار محتوی

روایی  یا اعتبار صوری

روایی  یا اعتبار ملاکی

روایی  یا اعتبار پیش بین

روایی  یا اعتبار همزمان

روایی  یا اعتبار سازه

روایی  یا اعتبار استقرایی

 روایی  یا اعتبار همخوان

روایی  یا اعتبار وفاقی

روایی  یا اعتبار همگرا 

روایی  یا اعتبار تعریفی

 روایی  یا اعتبار افتراقی

روایی  یا اعتبار تفکیکی 

روایی  یا اعتبار تجربی

روایی  یا اعتبار عاملی

روایی  یا اعتبار نمونه­ گیری

 روایی  یا اعتبار وابسته به قوانین طبیعی

 روایی  یا اعتبار ترکیبی

 روایی  یا اعتبار ویژگی
بازدید از پست : 670
ن : spss-amar
ت : 31 اردیبهشت 1395
نظرات : 117

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-wallis) آزمونی ناپارامتریک می‌باشد که هم‌ارز آزمون پارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) است.به بیان بهتر٬ در این آزمون به بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه مستقل پرداخته می‌شود. .....
بازدید از پست :
ن : spss-amar
ت : 12 آبان 1391
نظرات :

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست. ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای وجود روابط علّی در بین متغیرهای مدل نیست بلکه این علیت بر اساس مفروضات همبستگی و نظر و پیشینه تحقیق استوار است....
بازدید از پست :
ن : spss-amar
ت : 12 آبان 1391
نظرات :
برای این کار کافی است برنامه اکسل را اجرا کنید وبعد نرم افزار آفیس را در درایور قرار دهید و 1- از منوی tool فرمان ََAdd-in را انتخاب کرده. 2- در صفحه ظاهر شده فرمان Analysis toolpak را کلیک کنید. بعد از اجرای دو مرحله در منوی tool فرمان Analysis data جایگزین می شود به کمک این فرمان می توان جداول ANOVA (یا تحلیل آماری)را در اکسل ایجاد کرد.مانند: -تجزیه تحلیل واریانس یکطرفه با یک عامل. - تجزیه تحلیل واریانس دو طرفه وبالعکس. - انواع آزمونها - تجزیه تحلیل رگرسیون...


بازدید از پست : 2410
ن : spss-amar
ت : 23 مهر 1391
نظرات : 3
نظر شما در مورد این پست چیست ؟ 

 


 
نویسندگان
موضوعات