مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری

خدمات مشاوره ای پروپوزال و پایان نامه شامل «جدیدترین موضوع های رشته خود را از ما بخواهید» (انتخاب موضوع، طراحی پرسشنامه، تحلیل آماری با Spss,Pls,Amos, lisrel و کلیه خدمات مربوط به پایان نامه) رشته های مدیریت، فناوری اطلاعات، حقوق، جامعه شناسی، علوم اجت...

نرم افزار لیزرل

نرم افزار لیزرل

در خصوص نرم افزار لـیزرل (Lisrel) نرم افزار لیزرل Lisrel یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی نرم افزار علمی (SSI) به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریان...

بررسی روایی صوری آزمون

بررسی روایی صوری آزمون

بررسی روایی صوری آزمون دراین روش به جای توجه به آزمون به ویژگی های ظاهری آزمون توجه می شود و هنگامی برقرار می شود که فردی آزمون را بررسی کند و نتیجه بگیرد که آین آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند. این فرد ممکن است یک آزمودنی یا یک متخصص باشد. اگ...

شاخص نسبت روایی محتوایی  (CVR)

شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR)

این شاخص توسط لاوشه () طراحی شده است.جهت محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده می شود و با توضیح اهداف آزمون برای آن ها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤالات به آن ها، از آن ها خواسته می شود تا هریک از ...

انواع اعتبار یا روایی ابزار جمع آوری اطلاعات

انواع اعتبار یا روایی ابزار جمع آوری اطلاعات

انواع اعتبار یا روایی ابزارجمع آوری اطلاعات در تحقیقات کمی عبارتند از: روایی  یا اعتبار محتوی روایی  یا اعتبار صوری روایی  یا اعتبار ملاکی روایی  یا اعتبار پیش بین روایی  یا اعتبار همزمان روایی  یا اعتبار سازه روایی  یا اعتبار استقرایی  روایی  یا اعتبا...

روایی سازه

روایی سازه

روایی سازه عبارت از میزان صحت سنجه ،مقیاس یا آزمون در اندازه گیری ساخت نظری یا ویژگی مورد نظر است.این اعتبار نوعی اعتبار مبتنی بر تجربه است که در آن برای تأیید اعتبار سنجش به شواهد قابل مشاهده متوسل می شوند.اما در مورد مفاهیم نظری تر اعتبار خود آزمون ه...

نرم افزار لیزرل

نرم افزار لیزرل

- انجام مدل سازی معادلات ساختاری - نحوه پردازش داده ها به صورت عملیاتی - تحلیل عاملی تاییدی CFA و سنجش برازش CFA -بررسی پایایی و روایی سازه - اجرای مدل ساختاری و ارزیابی و تحلیل نتایج - اجرای تحلیل عاملی مرتبه دوم - اجرا و تحلیل مدل های ساختاری با متغی...

فرضیه آماری

فرضیه آماری

فرضیه آماری؛ فرضیه آماری جمله‌ها یا عبارت‌هایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به‌صورت پارامتر نوشته می‌شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است. به‌عبارت دیگر، پژوهشگر روش‌های آماری لازم را با استفاده از فرضیه‌های آماری انتخاب می...

مقیاس نسبی

مقیاس نسبی

بالاترین سطح اندازه گیری است و حدود فعالیت آن مشتمل است بر کلیه عملیاتی که بر مقیاس های اسمی، ترتیبی و فاصله ای صورت می پذیرد. چهار عمل اصلی در آن انجام می پذیرد و صفر مطلق در آن وجود دارد.

مقیاس فاصله ای

مقیاس فاصله ای

این مقیاس علاوه بر طبقه بندی نامگذاری و مرتب کردن به ما اجازه می دهد که فاصله های موجود بین افراد، اشیا و رویدادها را دقیقا مشخص کنیم. همینطور میتوان عملیات ریاضی در آن انجام داد. مثلا میتوان گفت اختلاف نمره علی و رضا مساوی اختلاف نمره احسان و آرش است....

مقیاس رتبه ای

مقیاس رتبه ای

این مقیاس همان مقیاس اسمی است که به طبقه بندی نامگذاری و علاوه بر آن مرتب نمودن طبقات می پردازد. در این مقیاس اعداد صرفا به منظور رتبه بندی به کار برده می شوند. مقیاس ترتیبی به منظور مرتب کردن افراد یا اشیا از بالاترین به پایین ترین ( بر اساس ویژگی های...

مقیاس اسمی

مقیاس اسمی

این مقیاس به تعیین طبقات می پردازد. طبقاتی که افراد، اشیا یا رویدادها در آن جایگزین می شود. طبقات باید مانع الجمع باشد. یعنی مثلا یک نفر در بیش از یک طبقه جای نمی گیرد یا مثلا عدد یک برای مرد و عدد 2 برای زن، عدد 3 برای پسر و عدد 4 برای دختر بکار میرود...

آزمون کروسکال والیس

آزمون کروسکال والیس

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-wallis) آزمونی ناپارامتریک می‌باشد که هم‌ارز آزمون پارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) است.به بیان بهتر٬ در این آزمون به بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه مستقل پرداخته می‌شود. .....

آزمون تحلیل مسیر و اصول آن

آزمون تحلیل مسیر و اصول آن

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست. ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای...