انواع ضریب همبستگی

انواع ضریب همبستگی

محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است،...

انواع ضرایب همبستگی

استنباط آماری :

استنباط آماری که در واقع یک نوع نتیجه گیری کلی از جزء به کل است، در معرض آزمایش و خطاست.  یک جنبه از استنباط آماری محاسبه برآوردهایی (Estimates ) از پارمترهای جامعه  مانند میانگین جامعه  از طریق آماره های نمونه ها مانند میانگین نمونه است.

 فرضیه (hypothesis) : 

 فرضیه آماری نقطه آغاز آزمون فرض است. فرضیه آماری یک بیان مقداری در باره پارامترهای جامعه است و اصولا بدون داشتن فرضیه آماری امکان انجام یک آزمون دشوار است.فرضیه  آماری  به دو دسته  فرض صفر  (H0)  و فرض خلاف (H1) بیان می‌شود . اغلب فرضیه بیانگر این مطلب است که یک ارتباط علیتی بین دو متغیر وجود دارد به شکلی که میزان یکی (متغیر مستقل یاIndependent  ) تا حدودی تعیین کننده دیگری متغیر وابسته یا (Dependent) است.

 انواع داده :

1)  داده های کمی (فاصله ای) Interval اعدادی هستند که بیانگر کمیت به صورت واحدهای عددی  و بر اساس یک مقیاس مستقل است .قد و وزن مثالهای بارز دادههای کمی هستند.

2)   دادههای رتبه ای Ordinal مشتمل بر رتبه ها، تعلق داشتن به گروههای رتبه بندی شده یا اطلاعات ترتیبی است. به عنوان مثال اگر دو داور به یک مجموعه 10 تایی از نقاشی رتبه یک (برای بهترین) تا رتبه 10 (برای بدترین) بدهند. مجموعه داده ها مشتمل بر 10 جفت رتبه خواهد بود. که هر جفت برای یک نقاشی است.

3)  دادههای اسمی (nomial ) که مربوط به متغیر یا خواص کیفی مانند جنس یا گروه خونی است و بیانگر عضویت در یک گروه خاص می باشد.

محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است، بعنوان مثال برای متغیر­های اسمی جهت رابطه اصلا معنی ندارد، بین جنس و معدل تنها می­توان گفت که شدت وابستگی چه مقدار است اما افزایش یا کاهش جنس معنی ندارد.

با توجه به نوع متغیر ها ضریب همبستگی می­تواند یکی از حالت­های زیر را داشته باشد.

1-   دو متغیر اسمی

2-   دو متغیر رتبه­ای

3-   دو متغیر فاصله­ای- نسبی

4-   متغیر اسمی و متغیر رتبه ای

5-   متغیر اسمی و متغیر فاصله­ای - نسبی

6-   متغیر رتبه­ای و متغیر فاصله­ای – نسبی

برای هر کدام از حالت­های بالا ضرایب همبستگی متفاوتی وجود دارند  و محاسبه آنها  در نرم افزار های spss ، lisrel و R امکان پذیراست.

 از آنجا که انتخاب ضریب همبستگی مناسب برای بررسی روابط بین متغیرها تحت تاثیر مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی است لذا تناسب بین سطوح اندازه گیری و ضریب همبستگی سازگار از این جدول برای تصمیم گیری مناسب است

آزمون های آماری

سطح سنجش متغیرها

 

متغیر وابستهy

متغیر مستقلx

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

اسمی

اسمی

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

ترتیبی

اسمی

تحلیل واریانس یکطرفه – تی تست

فاصله ای یا نسبی

اسمی

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

اسمی

ترتیبی

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

ترتیبی

ترتیبی

خی دو – فی – وی کرامر – لاندا

اسمی

فاصله ای – نسبی

ضریب همبستگی پیرسون  r

فاصله ای – نسبی

فاصله ای – نسبی

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

ترتیبی

فاصله ای – نسبی

هرگاه رابطه بین دو متغیر را بررسی کردیم و بین آن دو رابطه معنی دار وجود داشت می توانیم ضریب همبستگی و میزان شدت همبستگی را نیز محاسبه کنیم .

ضرایب همبستگی در واقع وابستگی دو متغیر را مشخص می کنند:

اگر ضریب همبستگی بین 25/0 تا 35/0 ضریب بسیار پایین است  – تنها 4% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

اگر ضریب همبستگی بین 35/0 تا 65/0 ضریب متوسط است – حدود 25% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

اگر ضریب همبستگی بین 65/0 تا 85/0 ضریب بالایی است –تا 72% تغییرات مشترک میان دو متغیر را نشان می دهد

 در اصل برای بررسی میزان هماهنگی میان دو متغیر به دنبال شاخصهایی می گردیم که در اصل دو ویژگی زیر را داشته باشند:

1-    به واحد دو جامعه وابسته نباشد

2-    کراندار باشد

به طور مثال در تحولات اقصادی به دنبال رابطه میان تقاضای نفت خام در برابر تقاضای طلا می باشیم. یا در مطالعه تحولات اجتماعی به دنبال  رابطه درآمد سرپرست خانواده و میزان تحصیل فرزندان می باشیم و مثالهایی از این دست......

مجموعه اطلاعات (داده های) موجود در انجام یک آزمون همبستگی که شامل اندازه های بدست آمده از دو متغیر X و  Y  می باشند را می توان به صورت یک نمونه تصادفی دو متغیره (Xn ,Yn), .............,(X1 ,Y1) بیان کرد
مطالعه رابطه بین متغیرها بوسیله ((تحلیل همبستگی)) ( Analysis Corroletion ) انجام می شود. که بیانگر وجود یک رابطه خطی بین دو متغیر می باشد.

فرمول ضریب همبستگی به صورت زیر می باشد

 با توجه به مقدار r در حاتهای مختلف تفسیرهای گوناگونی از رابطه X و Y خواهیم داشت.

                                                                                                                           -1<1

حالتهای مختلف برای r

1-   r =1    در این حالت همبستگی کامل و مستقیم گوییم. با افزایش مقدار x مقدار y به طور قطعی  
       زیاد می شود.

 2-  r = -1   در این حالت همبستگی را کامل و معکوس گوییم. با افزایش مقدار x مقدار y کاهش می یابد.

 3-   0 -1 < r <  همبستگی ناقص و معکوس است. با افزایش مقدار x مقدار y به طور نسبی کاهش می یابد.

 4-   1  < r <0  همبستگی ناقص و مستقیم است. با افزایش مقدار x مقدار y به طور نسبی افزایش می یابد.

انواع ضرایب همبستگی:

ضریب همبستگی چوپروف T :ضریب هبستگی چوپروف به منظور تعیین شدت وابستگی بین متغیرهای مورد مطالعه به کار گرفته می شود و مقدار آن همواره بین صفر ویک در نوسان می باشد زمانی از آن استفاده کرده که هر دو متغیر اسمی و یا یکی اسمی و دیگری ترتیبی باشد. اما نباید تعداد سطر و ستون با هم برابر باشند.یعنی در جدول توافقی 2در2 نمی توان از آن استفاده کرد. در چنین مواردی باید از ضریب فی استفاده کرد.

ضریب همبستگی فی: به منظور بررسی شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی که جدول توافقی 2 در 2 می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.خی دو سطح معنی دار بودن همبستگی بین دو متغیر را تعیین میکند اما ضریب فی شدت همبستگی آنها را نشان می دهد. مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان است.

ضریب همبستگی پیرسون r : این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی  را محاسبه کرده مقدار آن بین 1+ و 1-  می باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس.اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر 1+ شد همبستگی مثبت کامل و اگر 1- شد همبستگی کامل و منفی است.

ضریب کرامر: این ضریب برای تغیین میزان شدت همبستگی بین دو متغیر اسمی مورد استفاده قرارمی گیرد و آن را با (V2) نشان می دهند و مقدار آن نیز همواره بین صفر ویک در نوسان است.هم جدول توافقی بیشتر از 2 در 2 وهم برای مستطیلی بکار می رود .

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن : آن را با علامتP نشان می دهند و همواره بین 1+ و 1- می باشد از لحاظ سطح سنجش ترتیبی است.در صورتی که داده های ما به صورت فاصله ای و نسبی باشند می توانیم آنها را به رتبه تبدیل کنیم.مهم نیست کدام متغیر وابسته و کدام متغیر مستقل است.

نکته مهم : اگر ضریب همبستگی صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است

ضریب همبستگی همواره بین 1+ و 1- در نوسان است

اگر ضریب همبستگی کمتر از صفر باشد همبستگی ناقص و منفی است یعنی با افزایش یک متغیر دیگری کاهش می یابد

اگر ضریب همبستگی بزرگتر از صفر باشد ناقص و مثبت است یعنی با افزایش یک متغیر، دیگری  نیز افزایش می یابد

اگر صفر باشد نشاندهنده عدم وجود همبستگی است

کاربرد آزمون های پارامتری و ناپارامتری در علوم رفتاری

مقایسه داده ها در دو یا بیش از دو گروه وابسته و مستقل

تعداد گروههای تحت مطالعه

متغیر مورد مطالعه

گروههای تحت مطالعه

نوع آزمون مورد انتخاب

1

دو گروه

کمی

مستقل

t مستقل

2

دو گروه

رتبه ای

مستقل

من ویتنی

3

دو گروه

اسمی

مستقل

خی دو

4

دو گروه

کمی

وابسته

t وابسته

5

دو گروه

رتبه ای

وابسته

ویلکاکسون آزمون نشانه

6

دو گروه

اسمی

وابسته

مک نمار

7

بیش از دو گروه

کمی

مستقل

ANOVA یکطرفه

8

بیش از دو گروه

رتبه ای

مستقل

کروسکال والیس

9

بیش از دو گروه

اسمی

مستقل

خی دو

10

بیش از دو گروه

کمی

وابسته

ANOVA مکرر

11

بیش از دو گروه

رتبه ای

وابسته

فریدمن

12

بیش از دو گروه

اسمی

وابسته

کوکران

نوع متغیرهای مورد مطالعه

نوع آزمون

هر دو کمی

یکی کمی ، دیگری رتبه ای

هر دو رتبه ای

مستقل اسمی، وابسته کمی

مستقل کمی، وابسته اسمی

یکی رتبه ای، دیگری اسمی

هر دو اسمی

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی اسپیرمن ـ کندال

ضریب همبستگی اسپیرمن ـ کندال

ضریب Eta

ضریب لاندا

تتا

لاندا، فی و V کرامر

 

 

نویسنده مطلب: هانا گلزار

هانا گلزار

پاسخ دهید

81 نظر

تبسم کیانی  ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ - ۱۳:۴۵:۴۲

سلام واقعا ازتون ممنونم اطلاعاتتون خیلی در پیشبرد پایان نامم مفید بود. با تشکر فراوان

آدونیس  ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ - ۱۲:۲۲:۵۲

سلام مطالبتون خوب و مفید بود. من تحقیقی دارم که در اون از روش پیرسون استفاده میشه و دارم به روش یک پروژه دیگه داده های خودم رو داخل اون پروژه جایگزین میکنم. برای همین سردرگم شدم. اگر میشه شما به من کمک کنید. توی این پروژه از پرسشنامه استفاده شده. و هر گزینه امتیازی خاص داره و از سیستم SPSS استفاده شده و ضریب همبستگی پیرسون.برای انجام فرضیه های آماری باید چیکارکنم.؟؟؟

هانا گلزار (azam698)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - ۱۴:۳۲:۰۸

با سلام شما اگر در هر قسمتی مشکل دارید می تونید با ایمیل بنده مکاتبه داشته باشید و یا با بنده تماس بگیرید تا دقیقا بدونم کجا مشکل دارید؟ [email protected]

آدونیس  ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ - ۱۲:۲۷:۵۴

سلام مطالبتون خوب و مفید بود. من تحقیقی دارم که در اون از روش پیرسون استفاده میشه و دارم به روش یک پروژه دیگه داده های خودم رو داخل اون پروژه جایگزین میکنم. برای همین سردرگم شدم. اگر میشه شما به من کمک کنید. توی این پروژه از پرسشنامه استفاده شده. و هر گزینه امتیازی خاص داره و از سیستم SPSS استفاده شده و ضریب همبستگی پیرسون.برای انجام فرضیه های آماری باید چیکارکنم.؟؟؟

آدونیس  ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ - ۱۲:۳۹:۳۱

سلام مطالبتون خوب و مفید بود. من تحقیقی دارم که در اون از روش پیرسون استفاده میشه و دارم به روش یک پروژه دیگه داده های خودم رو داخل اون پروژه جایگزین میکنم. برای همین سردرگم شدم. اگر میشه شما به من کمک کنید. توی این پروژه از پرسشنامه استفاده شده. و هر گزینه امتیازی خاص داره و از سیستم SPSS استفاده شده و ضریب همبستگی پیرسون.برای انجام فرضیه های آماری باید چیکارکنم.؟؟؟

آدونیس  ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ - ۱۲:۴۴:۴۸

سلام مطالبتون خوب و مفید بود. من تحقیقی دارم که در اون از روش پیرسون استفاده میشه و دارم به روش یک پروژه دیگه داده های خودم رو داخل اون پروژه جایگزین میکنم. برای همین سردرگم شدم. اگر میشه شما به من کمک کنید. توی این پروژه از پرسشنامه استفاده شده. و هر گزینه امتیازی خاص داره و از سیستم SPSS استفاده شده و ضریب همبستگی پیرسون.برای انجام فرضیه های آماری باید چیکارکنم.؟؟؟

هانیه  ۱۳۹۱/۰۸/۰۵ - ۲۰:۵۵:۲۷

خیلی ممنون. بسیار مفید بود.

الهام  ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ - ۲۱:۲۸:۰۵

سوال : آزمون همبستگی بین داده های اسمی با کمی چیست ؟

هانا گلزار (azam698)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - ۱۴:۳۲:۰۸

با سلام برای داده های اسمی-فاصله ای از ضریب همبستگی اتا استفاده می شود

زهرا  ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ - ۲۱:۴۵:۲۶

در مورد آزمون anovaمکرر در صورت معنی دار شدن تفاوتها از چه آزمون تعقیبی می بایست استفاده کرد؟ آیا خود anova مکرر این تغییرات را نشان می دهد؟ آیا آزمون های تعقیبی آن با آنالیز واریانس یکطرفه مشترک است؟ معیارهای انتخاب یک آزمون تعقیبی چیست؟

ایمان  ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ - ۱۰:۳۴:۱۶

با تشکر از اطلاعات بسیار خوبی که در اختیار قرار دادید. من تو یک قسمت پایان نامم به مشکلبر خوردم که امیدوارم بتونید کمکم کنید. برای برآورد همبستگی بین چند متغییر کمی و چند متغییر کیفی ( اسمی) بع عنوان مثال صفر و یک از چه نوع همبستگی باید در spss استفاده کنم.فکر میکنم که از اسپیرمن نباید استفاده کرد؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.

امین  ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ - ۲۳:۵۶:۰۱

با سلام.کارتون حرف نداره بچه ها.تنکس إ لات

farideh  ۱۳۹۱/۱۱/۱۰ - ۱۸:۱۲:۳۲

با سلام و خسته نباشید. من مقاله ای دارم که در اون می خوام میزان همبستگی بین میزان خشم و رفتار رانندگی رو در اون بررسی کنم. پرسشنامه ها گزینه های هرگز، گهگاه ، بیشتر اوقات و .. داشتند که به هرکدوم نمره ای تعلق می گرفت. از چه آزمونی باید برای سنجش میزان همبستگیشون استفاده کنم؟ برای سنجش همبستگی سن و رفتار رانندگی چطور؟ با تشکر

افشین رستمی  ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ - ۰۰:۴۷:۲۷

عالی اما کاش در مورد چگونگی تفسیر فرضیات توضیح می دادین (چگونگی تائید شدن یا رد شدن،همچنین نحوه آنالیز کردن انها)

kimia  ۱۳۹۲/۰۲/۱۱ - ۱۱:۳۳:۲۰

باسلام و تشکر . میشه لطفافرمول اسپیرمن رو که در اون از سیگمای مجذور اختلافات استفاده می شه و با رو نشونش می دن (نه اونیکه عدد 6 داخلش داره) به نمایش بگذارید... چون در کتاب درسی ما صورت فرمول رو بگمانم اشتباه چاپ کردن و هیچ جوری با توجیه متن کتاب نمی خونه . ممنون .

سما  ۱۳۹۲/۰۲/۲۳ - ۰۲:۳۹:۵۸

مطالب مفیدی گذاشته بودید. ممنون

pani  ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ - ۲۰:۰۴:۲۲

واقعا ممنونم خیر ببینید

رضا  ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ - ۱۰:۱۷:۰۴

با سلام ممطالب خوبی گذاشتید ولی برام یک سوال پیش اومد وقتی ما اتا را داشته باشیم معنی دار ی ضریب اتا را چگونه متوجه شوم ایا ازمونی وجود دارد که با براورد اتا مقدار احتمال هم بدهد .

فریده صالحی   ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ - ۱۵:۴۹:۳۴

سلام ممنون برای مطالب آموزنده و مفیدی که در اختیار ما قرار میدید. من میخواستم همبستگی و کوواریانس بین چند متغییر و تو فضای اکسل انجام بدم کسی هست بتنونه راهنمایم کنه. ممنون میشم

محمودی  ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ - ۱۵:۲۳:۲۴

با تشکر سوال من اینستکه ضریب پیرسون را باید روی داده های نرمال شده بین 0و1 بگیریم یا داده های غیر نرمال؟ و در مورد دادها ی منفی چکار باید کرد؟

موسوی  ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ - ۱۴:۴۰:۳۶

با سلام ضمن تشکر از مطالب مفید این وبلاگ، 1سوال آماری از خدمدتون داشتم؛ ممنون میشم اگه راهنمایی ام کنین! همون طور که می‌دونین برای بررسی همبستگی بین 2 رتبه‌بندی، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شه. مثلا اگر 32 تیم حاضر در جام جهانی توسط 2 کارشناس رتبه‌بندی بشن؛ برای بررسی همبستگی بین این 2 رتبه‌بندی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده می‌شه. حالا فرض کنین 2 کارشناس برای پیش‌بینی تیم‌هایی که از هر گروه صعود می‌کنن؛ 4تیم حاضر در هر 8گروه جام رو مستقلا رتبه‌بندی می‌کنن. برای بررسی همبستگی بین پیش‌بینی (رتبه‌بندی‌های) اخیر این دو کارشناس از چه آزمون همبستگی باید استفاده بشه؟ با توجه به این‌که در این رتبه‌بندی اخیر از هر کدام از رتبه‌های 1 تا 4 ، 8 تا داریم؛ اما در رتبه‌بندی قبلی از هر رتبه ف

niayesh  ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ - ۱۴:۰۳:۱۵

مطالب خوبی بود یه سوال توو spss بعد از بدست آوردن ضریب اتا، چطوری بفهمیم که همبستگی معنادار هست یا خیر، چون توو جدول خروجی، فقط مقدار اتا گزارش میشه و هیچ پی-مقداری براش گزارش نمی شه؟ تشکر

sara  ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ - ۱۲:۳۲:۲۷

با سلام من یه پروژه دارم که باید برنامه توی نرم افزارمتلب بنویسم که ضریب همبستگی رو بین ستون های اکسل که داده های تجربیمه حساب کنه و اونایی که بزرگتر از 0.9 هست رو حذف کنه اگه می تونید واسم بنویسید ممنون میشم هزینه لازم پرداخت خواهد شد

علی خزائلی  ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ - ۰۸:۲۸:۰۲

با سلام در خصوص محاسبه ضریب اتا (همبستگی )در SPSS و محاسبه و نحوه استنتاج آن راهنمایی کنید.

هانا گلزار (azam698)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - ۱۴:۳۲:۰۸

سلام مسیر اتا analyze-descriptive-crosstabe-statistic-eta

ابراهیم  ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ - ۲۲:۳۴:۵۹

با سلام. من میخوام همبستگی بین فاصله و سطح توسعه یافتگی یک روستا رو بگیرم در spss و یدونه روستا هم دارم. آیا باید شاخص های متفاوتی بگیرم چیکار کنم؟ با تشکر از شما .

هانا گلزار (azam698)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - ۱۴:۳۲:۰۸

با سلام اگر سطح توسعه یافتگی شما با چند گویه در قالب طیف لیکرت بیان شده باشد و ترتیبی باشد بین فاصله و سطح از آزمون اسپیرمن استفاده نمایید

مسعود  ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ - ۰۰:۵۹:۴۲

خدا خیرت بده عالی بود

احسان  ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ - ۲۱:۱۶:۵۶

با سلام ضمن تشکر از مطالب مفید این وبلاگ، در خصوص محاسبه ضریب لامبدا و تعیین , مسیر آن در SPSS و محاسبه و نحوه استنتاج آن راهنمایی کنید

زهرا  ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ - ۱۹:۳۰:۵۷

با سلام حضور شما اگر سه متغیر داشته باشیم که فقط یکی از نها وابسته و دو تای دگیر مستقل باشند از چه تستی برای فهم رابطه انها استفاده میکنیم؟؟؟ ایا تست آنوا به کار میبریم؟؟ مگر تست آنوا رابطه را هم میسنجد؟؟؟نباید از همبستگی استفاده کنیم؟ لطفا راهنمایی کنیدو ممنون میشم اگر جواب بدید...

هانا گلزار (azam698)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - ۱۴:۳۲:۰۸

سلام نوع آزمون به نوع متغیرها بستگی دارد نه تعداد متغیرها. یعنی اینکه مشخص نیست متغیر مستقل و وابسته شما فاصله ی، رتبه ای و یا اسمی هستند

زهرا  ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ - ۲۰:۴۱:۵۱

با سلام وادب و احترام ابتدا تشکر فراوان از این که جواب داید من اگر اشتباه نکرده باشم دو متغیر مستقل که هر دو به صورت ordinal رتبه ای هس چرا که دو نوع پرسشنامه بین شرکت کننده هادادم که به نمره ی اینها به صورت رنجی خواهد بود یعنی این که میزان های بالا متوسط و ضعیف دارن و یک متغیر وابسته که تست زبان clozeهس که این را هم اگر اشتباه نکنم به صورت / interval/scale هس چرا که نمره عددی افراد مورد نظر هست. اگر بخواهم دقیق توضیح دهم اینطور خلاصه میشود 1.پرسشنامه نوع اول که فرد میتواند یا میزان بالا/متوسط/ضعیف (رتبه ای) 2.پزسشنامه نوع دوم بالا/متوسط/صعیف (رتبه ای ) 3. تست زبان clozeفرد نمره در ان میگیرد ( interval/scale( حال بنده میخواهم رابطه این 3تا رابسنجم ولی واقعا نمیدانم از چه تستی اس

نیکی   ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ - ۲۳:۳۶:۱۰

با سلام و عرض خسته نباشید. اگر دو گروه(گروه مصرف دارو و گروه مصرف دارونما)داشته باشیم و تاثیر دارو بر کاهش یک پارامتر خونب را بخوایم بسنجیم؟ کدام آزمونها را توصیه میکنید؟ کدام روش سنجش همبستگی را میتوان به کار برد؟

هانا گلزار (azam698)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - ۱۴:۳۲:۰۸

با سلام آزمون تی زوجی برای مقایسه بکار برده می شود

tiyam  ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۱۹:۲۱:۴۶

سلام.خسته نباشید.واقعا عالی بود.خیلی خیلی ممنونم...همیشه برقرار باشید

tiyam  ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ - ۱۹:۴۱:۲۲

ی سوال داشتم...فرمول های این ضریب های همبستکی رو چجوری میتونم پیدا کنم

nazi  ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ - ۱۲:۳۲:۵۷

سلام خسته نباشید,من ازمثال هاتون استفاده میکنم فقط ی نشکلی ک دارم مثال هاتون هم برامتغییریک جامعه ودوجامعه مثل هم هست واقعاسردرگم شدم

سیدکاظم  ۱۳۹۳/۰۹/۰۱ - ۲۳:۵۱:۴۹

با سلام لطفا در مورد موضوع زیر روش آماری وتحلیل داده را مشخصا بیان نمایید.ضمناابزارم پرسشنامه ومصاحبه است وجامعه آماری ام 50 نفر مدیر ارشد سازمان هستند که فعالیت ومشارکت واحدهای کاریشان بر تحقق برنامه استراتژیک تاثیر گذار است. موضوع: تببین عوامل موثر برپیاده سازی اثر بخش برنامه استراتژیک (مطالعه موردی:شرکت...) باتشکر

تروسکه خلیفه زاده  ۱۳۹۳/۰۹/۱۷ - ۱۹:۲۵:۲۷

با سلام ودرود ،مطالب بسیار بسیار مفید وارزشمندند بی نهایت سپاس گذارم من برای سوال آماری پایان نامه ام به مدیر ایمیل زده ام لطفا جواب ایمیل بنده را ارسال فرمائید.بازهم سپاسگذارم وکارتون حرف نداره خدا اجرتون بده....

کنارسری  ۱۳۹۳/۰۹/۲۱ - ۰۹:۰۴:۲۲

ا تشکر از زحمات شما. من یه سوال داشتم در تحلیل عاملی اکتشافی یک پرسشنامه 57 سوالی بر روی 300 نفر نمونه چگونه و با چه دستوری در spssمیتوانم میانگین و میانه و مد و انحراف معیار و بعبارتی شاخص پراکندگی کل سوالات رابدست آورم؟ من فقط میتوانم شاخص پراکندگی هر سوال را جداگانه بدست آورم.ممنونم

بهارک  ۱۳۹۳/۰۹/۲۲ - ۱۲:۲۶:۵۳

سلام من وقتی پیرسون رو استفاده می کنم تک تک گویه های متغییر رو جدا میاره من میخوام فقط واسه متغییر ها به صورت کلی آزمون بگیرم نه واسه گویه ها و سوالات 1متغییر به نظرتن چیکار کنم؟

روح الله  ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ - ۱۵:۰۲:۳۱

با سلام. متشکرم از مطالب کاملی که ارائه دادین. در مورد &quot;بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان موسسه الف&quot; که متغیر های مستقل: نظام پرداخت، شغل، جوسازمانی، ارتقا و شرایط فیزیکی محیط . و متغیر وابسته رضایت شغلی. بهترین آزمون برای این تحقیق برای متغیر ها کدام آزمون است؟ کای دو؟

مهدی  ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ - ۰۰:۳۳:۴۶

سلام. میخواستم بپرسم که آیا خطی بودن و یا غیر خطی بودن رابطه بین دو متغیر تصادفی خللی در استفاده از فرمول ضریب همبستگی پیرسون ایجاد میکند یا خیر؟ با تشکر فراوان

م.ص  ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ - ۰۰:۲۱:۳۸

با سلام و احترام، برای محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن حداقل تعداد داده ها چقدر باید باشد؟ و آیا امکان دارد ضریب همبستگی بین دو متغیر یک شود؟ با سپاس فراوان

هانا گلزار (azam698)  ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ - ۱۴:۳۲:۰۸

با سلام معمولا بیشتر 1 داده هم جواب می دهد

Razieh  ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ - ۱۶:۱۴:۲۳

خیلی سایت خوبیه و مطالبتون خیلی مفیده. بسیار ممنون و متشکر.

کامران  ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ - ۱۵:۳۱:۳۵

با سپاس بسیار،آیا اگر داده ها رابطه بازگردی (در نمودار پراکندگی) داشته باشند برای تعیین ضربی همبستگی چه باید کرد؟ چون با این که رابطه ایی وجود دارد، فرمول پیرسون عدم همبستگی را نشان میدهد؟

شهلا  ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ - ۲۲:۳۴:۰۶

سلام می تونید در مورد نحوه اجرا و تفسیر ضریب همبستگی اتا مطالبی بذارید ممنون

محمد رضا اکبری   ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ - ۰۹:۵۲:۵۶

سلام با سپاس فراوان اگه منبع ضریب همبستگی چوپروف را معرفی کنید خیلی ممنون می شوم

محبوبه  ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۲۲:۲۴:۰۴

باعرض سلام خسته نباشید من تحقیقی دارم با عنوان رابطه ی درک حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی ،حالا میخوام تعداد نمونه ها رو محاسبه کنم که میخوام از طریق ضریب همبستگی (r)بین این دو متغیردر تحقیقات قبلی که میزانش 69/.است تعداد نمونه هامو بدست بیارم لطفا فرمولی که استفاده میشه رو برام بفرستین فقط فرمول بی نهایت ممنونم

مقداد  ۱۳۹۴/۰۱/۳۱ - ۱۲:۱۱:۳۳

خیلی عالیه.متشکرم از زحمات شما. دو پرسشنامه دارم که رابطه دومتغیر مستقل را با یک متغیر وابسته(پیشرفت تحصیلی)میسنجد.پرسشنامه اول دارای 29 گویه و پرسشنامه دوم دارای 55 گویه.(دارای طیف لیکرت)میباشد.با حجم نمونه 80 آزمودنی.روش تفسیر و جمع بندی نمرات را نمیدانم لطفا راهنمایی فرمایید.

مهدی  ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ - ۲۰:۱۲:۰۱

خیلی خوب بود مرسی

مریم  ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ - ۱۳:۱۱:۲۴

دوست عزیز ممنون از راهنماییتون.من ایمیلی از مساله ای که باهاش مواجه هستم براتون فرستادم. ممنون میشم راهنماییم کنید

سمیه  ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ - ۱۳:۱۸:۰۵

مرسی.عالی بود.

ابوالفضل  ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ - ۱۳:۳۶:۰۵

سلام ممنون از راهنماییتان چگونه می توان ضریب همبستگی(پیرسون)را بالا برد

کدخدا  ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ - ۱۷:۵۰:۱۷

سلام ممکنه راهنماییم کنید برای پرسشنامه اعتیاد به کار و انواع سبک های رهبری ان از کجاپرسش نامه آن را پیدا کنم

آرتا  ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ - ۰۰:۵۴:۲۱

با سلام ممکنه در خصوص آماره تتا توضیح بدید در وب سایت ها چیزی در موردش ننوشتن در ضمن مسیرش در SPSS کجاست

آرتا  ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ - ۰۱:۰۴:۱۳

در ضمن معنی داری تتا چگونه مشخص می شود

شبنم  ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ - ۱۷:۰۱:۱۵

با سلام و سپاس از مطالب خوبتان اگر امکانش هست من رو راهنمایی کنید،در مقاله ای در تحلیل نتایج ضریب اعتبار بین دو متغیر رو بیان کرده و من نمی دانم منظور از ضریب اعتبار چیست؟ آیا اگر حجم نمونه ها کم باشد امکان دارد که همبستگی معنا دار نشود؟ مثلا تعداد 24 آزمودنی، و چگونه می توان این را توجیح کرد؟ با سپاس

سیاوش  ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ - ۱۱:۴۳:۲۰

بسیار ممنون بابت مطالب مفیدتون. سوال بنده: شرط نرمال بودن داده ارجعیت دارد یا نوع متغیرها(فاصله ای، ترتیبی و اسمی) برای انتخاب ضریب همبستگی و آزمون آماری؟؟؟

سیاوش  ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ - ۱۲:۱۱:۰۷

یعنی چنانچه داده ها نرمال یا غیرنرمال باشند می توان از ضریب کرامر، فی یا ...، استفاده کرد؟؟؟؟؟

مهشید  ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ - ۱۷:۵۰:۰۹

سلام مطالب بد نیست اما می شود بگویید زمانی تعداد انبوه متغییر با تحلیبل عامل کم کردیم چه طور آزمون تحلیل مسیر یا رگرسیون را اجرا کنیم آیا باید از متغییر ها تحلیل عامل شده استفاده کنیم اگر این است چه طور این هااز متغییر ها استفاده کنیم مسیرلطفا اجرا را ذکر کنید من نتوانستم داده های تحیل عامل را رگرسونی کمنم لطفا راهنمایی ام کنید با تشکر

سعید  ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ - ۱۱:۳۸:۱۱

ممنو بسیارمفید بود. فقط یه سوال داشتم. برای سنجش یک متغیر فاصله ای مانند هویت دینی و یک متغیر اسمی مانند جنس دقیقااز چه آزمونی استفاده می کنیم؟؟؟؟؟

عباسی  ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ - ۱۰:۴۳:۰۸

سلام ممنون از مطالب خوبتون من یه تحقیق دارم 8فرضیه با هر فرضیه 3سوال داره از چه ازمونی استفاده کنم بهتره

امیر  ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ - ۱۹:۵۵:۳۱

ببخشید همبستگی بین دو متعیر مستقل مگه صفر نمیشه؟ میشه فرمول ضرایب همبستگی انواع مقیاس داده‌ها را بنویسیند

سوسن  ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ - ۰۸:۰۸:۴۴

باسلام، آیا روش آماری یاضریب همبستگی داریم که بیشتر از 1 بدست آید و بین صفر و یک نباشد؟

سورن  ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ - ۰۱:۲۰:۵۵

تشکر بابت مطالب مفیدتون خزوجی نرم افزار spss دوتا شاخص داره.یکی correlation coeficcent و دیگری sig عددی که جلو هر کدوم از اینا میاد به چه معنی هست؟

رضا  ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ - ۰۹:۱۴:۵۶

نحوه محاسبه sدر ضریب هماهنگی کندال چگونه است اگر پرسشنامه دلفی با طیف لیکرت باشه؟ ممنون

rezaei  ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ - ۱۱:۱۹:۵۶

خیلی خلاصه بود بنظرم کامل نیس

MOHAMMAD  ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ - ۰۱:۱۸:۳۵

با سلام لطفا درباره روش به دست آوردن ضریب تعیین (r2)کمک کنید . مرسی

rahele   ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ - ۱۲:۵۰:۵۶

بنظرمن اصلا کامل نبود خیلی خلاصه بود بهمه ضرایب همبستگی اشاره نشده.وفرمول هیچ یک نیس

anahita  ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ - ۱۲:۴۰:۲۶

سلام چنانچه متغیرها غیرنرمال باشند برای آزمون همبستگی و مقایسه میانگین متغیرها باید از کدام روشها استفاده کرد؟ مرسی

zahra  ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ - ۲۳:۴۰:۲۸

با سلام,من دو سری نمره از ازمون GEFT و reading comprehension بدست اوردم.برای محاسبه ضریب همبستکی جه بید بکنم؟

kimia  ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ - ۱۴:۲۱:۲۶

سلام.رابطه بین متغییرپنهان واشکار معنی دارنمیشه کاری میشه کرد؟

ebrahim  ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ - ۱۴:۴۸:۱۰

سلام. من یه مشکلی تو نرم افزارم هست. وقتی که هر عملیاتی رو انجام میدم مثلا ضریب همبستگی، تو برون داد ضریب همبستگی و عددp صفر نشون داده میشه و درواقع اصلا محاسبه نشده. مشکل از کجاست؟؟؟ ممنون

neda  ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ - ۱۶:۳۳:۳۴

سلام خیلی سایت کاربردی خوبی دارید تشکر از دستدلبازی شمایک سوال داشتم: برای بررسی ارتباط بین سبک رهبری (که 3 سبک می باشد) و موفقیت مربیان(قرار گرفتن بین 4 تیم اول یا قرار گرفتن در دیگر رده های پنجم تا شانزدهم)از چه روش آماری باید استفاده کنیم؟ با سپاس فراوان

mahsa  ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ - ۱۸:۰۰:۱۳

باسلام.بسیار ممنون از مطالب مفید شما. من تحقیقی انجام میدهم که داده هایم به شکل یک جدول توافقی m*n است.میخواستم بدونم برای چنین جدولی چطور می توان ضریب همبستگی را در spss پیدا کرد؟ باتشکر

مهدیه  ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ - ۰۱:۳۴:۳۶

.با سلام در فرضیه های زیر از چه آزمونی استفاده می شود؟ تاثیر xبرy با نقش تعدیلگری z

شوکت لو  ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ - ۱۶:۰۵:۱۰

ممنون از مطالب خوب ومفید ومختصرتان.

Clyde  ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ - ۲۳:۳۶:۱۵

دان کیک به من یادآوری مفاصل بن افلک و میکی رونی را یادآوری می کند. چیز خنده دار: من این اسباب بازی های Super Mario Galaxy 2 را در Walmart دیدم مربوط به همان زمان که RMC انجام داد GoNintendo یا شما می توانید یک جوراب شلواری صورتی پوشانده و در همه جا بپوشید.

Jorja  ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۱۸:۱۱:۵۵

Hi there! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There&#039;s a lot of people that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

Alonzo  ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ - ۲۰:۰۲:۵۶

Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website, how can i subscribe for a weblog web site? The account helped me a applicable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered vibrant clear idea

Klaudia  ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۰۶:۳۶:۳۲

Hi there, I check your blogs daily. Your story-telling style is awesome, keep doing what you&#039;re doing!

Halina  ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۲۰:۴۶:۱۱

It&#039;s wonderful that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our discussion made here.

منیر  ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ - ۱۷:۲۲:۱۷

سلام. میشه درباره ضریب مردیا MARDIA توضیح بدین و این که با چه نرم افزاری قابل محاسبه است؟ ممنون

محمد زنگنه  ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۲:۲۹:۵۴

با سلام در ضریب اتا برای متغیر اسمی و فاصله ای ، سطح معناداری آورده نمی شود در خروجی اس پی اس اس پس از کجا بدانیم معنی دار است یا خیر؟

idepribre  ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ - ۱۵:۵۷:۵۹

https://vslevitrav.com/ - levitra pro pas cher

پریسا  ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ - ۱۷:۱۰:۳۲

سلام ضریبهای همبستگی مدام پارامتریک وکه.کدام ناپارامتریک است ، ضریب تتا و لاندا و ایتا در کدام جدول و کدام مسیر هستند