طیف تورستون (طیف با فواصل مساوی) THURSTON SCALE

طیف تورستون (طیف با فواصل مساوی) THURSTON SCALE

در راستای رفع نقاط ضعف طیف بوگاردوس دانشمندان دیگر کوشیدند با تعداد گویه‌های بیشتر و امکان انجام محاسبات ریاضی تکنیک‌های سنجش را توسعه دهند...