نرم افزار لیزرل

نرم افزار لیزرل

در خصوص نرم افزار لـیزرل (Lisrel) نرم افزار لیزرل Lisrel یک محصول نرم افزاری است که به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی و از سوی شرکت بین المللی نرم افزار علمی (SSI) به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریان...