ویژگی های یک مقاله علمی پژوهشی

ویژگی های یک مقاله علمی پژوهشی

در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها  مـورد داوری قرار می‌گیرند (REFEREED JOURNALS) پرداخته شده است..