بررسی روایی صوری آزمون

بررسی روایی صوری آزمون

بررسی روایی صوری آزمون دراین روش به جای توجه به آزمون به ویژگی های ظاهری آزمون توجه می شود و هنگامی برقرار می شود که فردی آزمون را بررسی کند و نتیجه بگیرد که آین آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیری می کند. این فرد ممکن است یک آزمودنی یا یک متخصص باشد. اگ...

شاخص نسبت روایی محتوایی  (CVR)

شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR)

این شاخص توسط لاوشه () طراحی شده است.جهت محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده می شود و با توضیح اهداف آزمون برای آن ها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤالات به آن ها، از آن ها خواسته می شود تا هریک از ...

انواع اعتبار یا روایی ابزار جمع آوری اطلاعات

انواع اعتبار یا روایی ابزار جمع آوری اطلاعات

انواع اعتبار یا روایی ابزارجمع آوری اطلاعات در تحقیقات کمی عبارتند از: روایی  یا اعتبار محتوی روایی  یا اعتبار صوری روایی  یا اعتبار ملاکی روایی  یا اعتبار پیش بین روایی  یا اعتبار همزمان روایی  یا اعتبار سازه روایی  یا اعتبار استقرایی  روایی  یا اعتبا...

آزمون کروسکال والیس

آزمون کروسکال والیس

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-wallis) آزمونی ناپارامتریک می‌باشد که هم‌ارز آزمون پارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) است.به بیان بهتر٬ در این آزمون به بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه مستقل پرداخته می‌شود. .....

آزمون تحلیل مسیر و اصول آن

آزمون تحلیل مسیر و اصول آن

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست. ساختن یک مدل علّی لزوماً به معنای...

استفاده از اکسل به عنوان نرم افزار آماری

استفاده از اکسل به عنوان نرم افزار آماری

برای این کار کافی است برنامه اکسل را اجرا کنید وبعد نرم افزار آفیس را در درایور قرار دهید و 1- از منوی tool فرمان ََAdd-in را انتخاب کرده. 2- در صفحه ظاهر شده فرمان Analysis toolpak را کلیک کنید. بعد از اجرای دو مرحله در منوی tool فرمان Analysis data ج...