شاخص نسبت روایی محتوایی  (CVR)

شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR)

این شاخص توسط لاوشه () طراحی شده است.جهت محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان متخصص در زمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده می شود و با توضیح اهداف آزمون برای آن ها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤالات به آن ها، از آن ها خواسته می شود تا هریک از ...

انواع اعتبار یا روایی ابزار جمع آوری اطلاعات

انواع اعتبار یا روایی ابزار جمع آوری اطلاعات

انواع اعتبار یا روایی ابزارجمع آوری اطلاعات در تحقیقات کمی عبارتند از: روایی  یا اعتبار محتوی روایی  یا اعتبار صوری روایی  یا اعتبار ملاکی روایی  یا اعتبار پیش بین روایی  یا اعتبار همزمان روایی  یا اعتبار سازه روایی  یا اعتبار استقرایی  روایی  یا اعتبا...

آزمون کروسکال والیس

آزمون کروسکال والیس

آزمون کروسکال-والیس (Kruskal-wallis) آزمونی ناپارامتریک می‌باشد که هم‌ارز آزمون پارامتریک تجزیه و تحلیل واریانس (ANOVA) است.به بیان بهتر٬ در این آزمون به بررسی تفاوت بین مقادیر یک متغیر در بین چند جامعه مستقل پرداخته می‌شود. .....