نرم افزار لیزرل

نرم افزار لیزرل

- انجام مدل سازی معادلات ساختاری - نحوه پردازش داده ها به صورت عملیاتی - تحلیل عاملی تاییدی CFA و سنجش برازش CFA -بررسی پایایی و روایی سازه - اجرای مدل ساختاری و ارزیابی و تحلیل نتایج - اجرای تحلیل عاملی مرتبه دوم - اجرا و تحلیل مدل های ساختاری با متغی...

انجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی با نرم افزار spss،لیزرل و تهیه مقالات علمی

انجام پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی با نرم افزار spss،لیزرل و تهیه مقالات علمی

 در موارد پروژه های مهم و پایان نامه های مقاطع بالا برای تعیین حجم نمونه از ما راهنمایی بگیرید.... تا زمان دفاع پایان نامه با شما همراه خواهیم بود.

حوزه فعالیت های کاری

حوزه فعالیت های کاری

در موارد پروژه های مهم و پایان نامه های مقاطع بالا برای تعیین حجم نمونه از ما راهنمایی بگیرید. 1-  پس از تعیین حجم نمونه و تکمیل پرسشنامه ها، برای تحلیل آماری اطلاعات و تصمیم گیری در خصوص رد یا تأیید فرضیات با ما تماس بگیرید. کافی است داده ها را همراه ...