نرم افزار لیزرل

نرم افزار لیزرل

- انجام مدل سازی معادلات ساختاری - نحوه پردازش داده ها به صورت عملیاتی - تحلیل عاملی تاییدی CFA و سنجش برازش CFA -بررسی پایایی و روایی سازه - اجرای مدل ساختاری و ارزیابی و تحلیل نتایج - اجرای تحلیل عاملی مرتبه دوم - اجرا و تحلیل مدل های ساختاری با متغی...

حوزه فعالیت های کاری

حوزه فعالیت های کاری

در موارد پروژه های مهم و پایان نامه های مقاطع بالا برای تعیین حجم نمونه از ما راهنمایی بگیرید. 1-  پس از تعیین حجم نمونه و تکمیل پرسشنامه ها، برای تحلیل آماری اطلاعات و تصمیم گیری در خصوص رد یا تأیید فرضیات با ما تماس بگیرید. کافی است داده ها را همراه ...