داده (data)

داده (data)

مجموعه اعداد بدست آمده از اندازه گیری یک صفت آماری با یک مقیاس مناسب را داده یا داده خام گویند......

مجموعه اعداد بدست آمده از اندازه گیری یک صفت آماری با یک مقیاس مناسب را داده یا داده خام گویند داده ها به دو دسته داده های گسسته و پیوسته تقسیم می شوند :

 الف(داده های گسسته :(Discrete Data) داده هایی هستند که در آنها بین هردو داده متوالی داده دیگری از آن صفت را نتوان قرارداد مانند داده های شمارشی و داده های اسمی و ترتیبی

 ب )داده های پیوسته :(Continuous Data) داده های پیوسته داده هایی هستند که در آنها بین هر دو داده متوالی هر چه قدر که به هم نزدیک شوند باز هم داده دیگری را بتوان قرار داد داده های فاصله ای ونسبتی اکثراً پیوسته است .

 داده ها در spss به سه دسته تقسیم می شوند:

 1- داده های اسمی (nominal) که خواص کیفی مانند جنس یا گروه خونی است و بیانگر عضویت در یک گروه خاص می باشد.

 2- داده های رتبه ای(ordinal) که مشتمل بر رتبه ها، تعلق داشتن به گروههای رتبه بندی شده یا اطلاعات ترتیبی است.

3- داده های فاصله ای (interval) که بیانگر کمیت به صورت واحدهای عددی و بر اساس یک مقیاس مستقل است .

نویسنده مطلب: هانا گلزار

هانا گلزار

پاسخ دهید

1 نظر

watereng  ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ - ۱۴:۳۸:۵۵

خیلی ممنون از پستی که گذاشتید